Skip to main content

Podmínky účasti

Následující dokument upravuje podmínky účasti na projektu AmKon, přičemž souhlas s nimi představuje neoddělitelnou součást přihlášky na tento projekt. Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” dává uživatel webového rozhraní najevo svou vůli zavázat se těmito podmínky účasti.

Projekt je pořádán spolkem Model amerického kongresu z.s., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 17614775 (dále jen „my“ nebo „spolek“). 

 1. Výkladová ustanovení
  1. Kontaktním e-mailem“ se rozumí e-mail registrace@modelkongresu.cz.
  2. Náhradníkem“ se rozumí účastník, kterému není přidělen mandát a byl zařazen spolkem na seznam náhradníků.
  3. Organizátorem“ se rozumí člen nebo spolupracovník spolku, který se podílí na organizaci projektu.
  4. Podmínkami“ se rozumí tento dokument.
  5. Prezenční částí projektu“ se rozumí jakékoliv organizované setkání účastníků pořádané spolkem, zejména simulace zasedání Kongresu.
  6. Projektem“ se rozumí ročník projektu AmKon, pořádaný spolkem předmětného roku.
  7. Předsedkyní“ se rozumí statutární orgán spolku.
  8. Účastí na projektu“ se rozumí osobní účast účastníka na hlavní prezenční části projektu, kterou je simulace zasedání Kongresu.
  9. Účastníkem“ se rozumí jakákoliv osoba, která podá úplnou přihlášku na projekt.
  10. Vedoucím organizátorem“ se rozumí organizátor, který byl pověřen předsedkyní k vydávání závazných pokynů ostatním organizátorům a dalším zvláštním úkolům.
  11. Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásady zpracování osobních údajů spolku v platném a účinném znění, které jsou dostupné zde.
 2. Registrace a přidělování mandátu
  1. Účastníkem na projektu se může stát pouze osoba, která ke dni podání přihlášky dovršila patnácti let. K přihlášce mladší osoby se nepřihlíží.
  2. Registrace na projekt je možná pouze skrze webové rozhraní na stránkách: registrace.modelkongresu.cz
  3. Přihlášením do webového rozhraní prostřednictvím Google účtu potvrzuje účastník, že se řádně srozuměl se zásadami zpracování osobních údajů, dále že je dostatečně svéprávný pro uzavření dohod nezbytných k účasti na projektu, zejména závazku zaplatit účastnický poplatek a případných závazků vyplývajících z dohod o zprostředkování servisu podle čl. 5 těchto podmínek.
  4. Každý účastník smí podat pouze jednu přihlášku. V případě podání více přihlášek se k pozdějším přihláškám nepřihlíží.
  5. Při podání přihlášky je nezbytné vyplnit všechny požadované údaje a napsat požadované texty, zejména volební projev či průvodní popis.
  6. Přihláška je kompletní v okamžiku vyplnění všech údajů v registračním formuláři na webovém rozhraní a jejich uložení, přičemž údaj o procentu vyplněných informací je na webovém rozhraní dostupný. Podáním přihlášky nevzniká nárok na přidělení mandátu či účasti na projektu.
  7. Po podání přihlášky na základě provedeného hodnocení přihlášky může být účastníkovi předběžně přidělen mandát. Průběh hodnocení se řídí interními pravidly hodnocení spolku. Spolek si vyhrazuje možnost pravidla hodnocení změnit a to kdykoliv do okamžiku předběžného přidělení mandátu.
  8. Po předběžném přidělení mandátu je účastník vyzván k doplnění fiktivního životopisu odpovídajícího mandátu, který mu byl předběžně přidělen, a to v určité lhůtě. 
  9. V případě, že účastník dodá včas fiktivní životopis, a tento bude hodnocen jako uspokojivý, bude účastníkovi přidělen mandát, který mu byl předběžně přidělen. Přidělením mandátu vzniká právo účasti na projektu, která se řídí těmito podmínkami. O přidělení mandátu bude účastník vždy vyrozuměn.
  10. Nedodá-li účastník včas fiktivní životopis, případně bude-li tento životopis vyhodnocen jako zcela nedostatečný, bude mu předběžně přidělený mandát odebrán. 
  11. Nebyl-li účastníkovi přidělen mandát, případně byl-li mu předběžně přidělený mandát odebrán, může ho spolek zařadit na seznam náhradníků. Účastník může kdykoliv požádat o vyškrtnutí ze seznamu náhradníků. 
  12. Vyškrtnutím ze seznamu náhradníků, či nezařazením na seznam náhradníků při postupu podle předchozího odstavce zaniká účast na projektu. O zániku účasti bude bývalý účastník vždy vyrozuměn.
  13. Mandátu se může účastník kdykoliv vzdát, čímž zaniká účast na projektu.
 1. Dodatečné přidělení mandátu
  1. Uzná-li to spolek za vhodné, může přidat na seznam náhradníků i osobu, která nepodala přihlášku podle článku 2. těchto podmínek. Tato osoba se považuje za účastníka od okamžiku dodání údajů v rozsahu článku 2.5., vyjma údajů nezbytných pouze pro provedení hodnocení přihlášky.
 1. Uvolní-li se některý z mandátů, může spolek nabídnout tento mandát kterémukoliv z náhradníků. Nemusí přitom přihlížet k hodnocení přihlášky.
 1. Po nabídnutí mandátu stanoví spolek lhůtu k dodání fiktivního životopisu. Následně se postupuje přiměřeně podle čl. 2.7 – 2.9.
 1. Účastnický poplatek
  1. Přidělením mandátu vzniká účastníkovi povinnost uhradit účastnický poplatek ve výši stanovené ve webovém rozhraní, a to do 7 dnů od vyrozumění o přidělení mandátu. Platbu je povinen učinit bankovním převodem podle informací uvedených ve vyrozumění. Platbu je třeba učinit v českých korunách.
 1. V případě neuhrazení poplatku v dané době je spolek oprávněn ukončit účast účastníka na projektu.
 1. V případě zániku účasti na projektu v době do 31. července příslušného roku má účastník nárok na vrácení účastnického poplatku. Po uplynutí této doby nemá účastník nárok na vrácení účastnického poplatku, ledaže by zanikla jeho účast na projektu z důvodu zrušení jeho účasti ze strany spolku, za předpokladu, že k tomuto rozhodnutí nedošlo v návaznosti na porušení těchto podmínek účastníkem.
 2. Nárok na vrácení účastnického poplatku je splatný až dne 30. 9. roku ročníku projektu.
 1. V případě, že spolek po provedení plateb obdrží finanční prostředky z dodatečných zdrojů, může za předpokladu, že je to slučitelné s finanční udržitelností projektu vrátit část nebo celou platbu účastnického poplatku.
 1. Zprostředkování doplňkových služeb
  1. Spolek zprostředkovává účastníkům doplňkové služby v průběhu projektu. Doplňkové služby se řídí podmínkami jejich poskytovatelů:
   1. V případě ubytovacích služeb: všeobecnými ubytovacími podmínkami a ubytovacím řádem Univerzity Karlovy, koleje a menzy.
   2. V případě dopravních služeb: smluvními přepravními podmínkami Plzeňských městských dopravních podniků.
  2. Jednotlivé doplňkové služby, jejich povaha, a jejich ceny jsou zveřejněny ve webovém rozhraní.
  3. V případě zvláštních požadavků je tyto nezbytné komunikovat spolku včasným způsobem. V případě neschopnosti poskytovatele doplňkové služby jim vyhovět nebude daná služba zprostředkovaná.
  4. Objednávky probíhají webovým rozhraním. Odesláním objednávky se zavazuje účastník zaplatit do 7 dnů cenu za zprostředkovanou službu.
  5. V případě zániku účasti na projektu v době do 31. července příslušného roku má účastník nárok na vrácení plateb za zprostředkování doplňkových služeb. Po uplynutí této doby nemá účastník nárok na vrácení plateb za zprostředkování doplňkových služeb, ledaže by zanikla jeho účast na projektu z důvodu zrušení jeho účasti ze strany spolku, za předpokladu, že k tomuto rozhodnutí nedošlo v návaznosti na porušení těchto podmínek účastníkem.
  6. Nárok na vrácení plateb za zprostředkování doplňkových služeb je splatný až dne 30. 9. roku ročníku projekt.
  7. V případě, že spolek po provedení plateb obdrží finanční prostředky z dodatečných zdrojů, může za předpokladu, že je to slučitelné s finanční udržitelností projektu vrátit část nebo celou platbu za zprostředkování doplňkových služeb.
 2. Pravidla prezenční části projektu
  1. V průběhu prezenční části projektu je účastník povinen následovat pokyny organizátorů a jednat tak, aby nerušil průběh projektu.
  2. Účastník je povinen chovat se zdvořile a v souladu s dobrými mravy vůči ostatním osobám přítomným na prezenční části projektu, dodržovat právní předpisy; v průběhu prezenční části projektu je povinen  nepoškozovat svým chováním dobré jméno spolku a projektu AmKon.
  3. V průběhu prezenční části projektu se zakazuje konzumace alkoholu a jakýchkoliv dalších omamných a psychotropních látek.
  4. Účastník je povinen se oblékat přiměřeně kontextu prezenční části projektu. Při simulaci zasedání amerického Kongresu je očekáván společenský oděv.
  5. Účastník je povinen v průběhu prezenční části projektu se vyvarovat jakémukoliv jednání, v důsledku kterého by mohla vzniknout škoda na majetku jiným osobám, zejména takové které by poškodilo prostory, kde probíhá prezenční část projektu, dále ubytovací prostory či prostory, kde probíhá společné stravování. Účastník je plně odpovědný za takovou škodu – v případě, že by vznikl třetí osobě v důsledku jednání účastníka nárok i proti spolku, bude spolek plně vymáhat regresní náhradu škody po účastníkovi.
  6. Nad dodržováním pravidel prezenční části projektu dohlíží každý organizátor.
 3. Zánik účasti na projektu
  1. Účast na projektu může zaniknout v důsledku konce ročníku projektu, dobrovolného zřeknutí se mandátu, zrušení hlavní prezenční části projektu, nebo vyloučením z projektu.
  2. V případě, že dojde ke zrušení hlavní prezenční části projektu má účastník nárok na vrácení všech částek, které v souvislosti s ní uhradil.
  3. Poruší-li účastník tyto podmínky závažným způsobem může předsedkyně, nebo jí určený vedoucí organizátor rozhodnout o vyloučení účastníka z projektu. O důvodech vyloučení z projektu je účastník vždy vyrozuměn. Každý organizátor je povinen hlásit závažné porušení podmínek účasti předsedkyni a přijmout taková opatření, která jsou nezbytná v mezidobí, než předsedkyně či pověřený vedoucí organizátor rozhodne, zda přistoupit k vyloučení, zejména zabránění přítomnosti v místě, kde se koná prezenční část projektu či vykázání z takového místa.
  4. Vyloučený účastník má povinnost bez zbytečného odkladu vyklidit prostory, ve kterých mu bylo zprostředkováno ubytování.
  5. Vyloučený účastník nemá právo požadovat vrácení jakékoliv částky, kterou v souvislosti s prezenční částí projektu uhradil.
  6. Za závažné porušení těchto podmínek se vždy považuje obtěžující chování vůči kterékoliv jiné osobě v průběhu celého trvání prezenční části projektu. Za obtěžující chování se považuje zejména obtěžování z diskriminační pohnutky a sexuální obtěžování.
  7. Za závažné porušení těchto podmínek se téže vždy považuje konzumace či bytí pod vlivem omamných a psychotropních látek při aktivitách organizovaných spolkem, nejedná-li se o léky užívané na základě doporučení lékaře, a dále konzumace nebo nakládání s omamnými a psychotropními látky v rozporu se zákonem v celém průběhu prezenční části projektu.
  8. Pro učinění zjištění, že účastník závažně porušil tyto podmínky postačí, nasvědčují-li zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že se účastník takového porušení dopustil. Na žádost vyloučeného účastníka udělá spolek záznam o důvodech vyloučení. Přitom nesmí být dotčeno soukromí osoby, která je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů.
 4. Ujednání o právech duševního vlastnictví
  1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Je zakázáno obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv.
  2. Účastník odesláním přihlášky uděluje svolení podle § 85 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku k pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů jeho podoby během aktivit organizovaných spolkem. Dále účastník udílí svolení spolku užívat tyto záznamy používat v rámci propagace projektu a sdílet je prostřednictvím cloudového úložiště s ostatními účastníky a s partnery projektu. Partneři projektu jsou oprávněni užívat poskytnuté záznamy podoby, účastník je však oprávněn odvolat svolení s užitím podoby a to vůči kterékoliv osobě, která jeho podobu šíří za podmínek § 87 odst. 1 občanského zákoníku.
 1. Závěr
  1. Účastnické podmínky jsou účinné ode dne 1. 6. 2023. 
  2. Spolek si vyhrazuje právo účastnické podmínky jednostranně změnit. O změnách budou účastníci přiměřeně informování prostřednictvím e-mailu, který uvedli při registraci. Změnou podmínek nelze vyloučit nárok vůči spolku vzniklý před změnou.
  3. Přílohou těchto podmínek jsou často kladené dotazy (FAQ) k podmínkám účasti. V případě rozporů mezi těmito podmínky a přiloženým FAQ, převáží tyto podmínky.

Příloha 1.
FAQ k Podmínkám účasti

Kdo pořádá AmKon?

AmKon pořádá spolek Model amerického kongresu z.s., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 17614775

Kdo vede AmKon (ročník 2024)?

Předsedou spolku a vrchním ředitelem projektu je Stanislav Kamenický.

Vedoucími organizátory jsou ostatní členové výkonného výboru: Rafael Daniel Berti, Daniel Karol, Petr Novák, Natálie Šebestová a Petr Večeř.

 1. Registrace

Jak se mohu zaregistrovat na projekt?

Prostřednictvím webového rozhraní na stránkách registrace.modelkongresu.cz

Kdo se může přihlásit na projekt?

Projekt je určen studentům středních a vysokých škol. Přihlásit se může kdokoliv starší 15 let. Pro mladší děti není projekt vhodný.

K čemu se zavazuji při přihlašování?

Přihlášením se do webového rozhraní přes Google účet prohlašuješ, že ses seznámil s zásadami zpracování osobních údajů, a nemáš vůči nim výhrady.

Odškrtnutím pop-up při prvním přihlášení se zavazuješ dodržovat podmínky účasti. Povinnost zaplatit účastnický příspěvek vzniká až definitivním přidělením mandátu.

Součástí podmínek účasti je i souhlas s pořizováním fotografií a videí v průběhu projektu. Fotky dáváme na naše webové stránky a sociální sítě, dále alba nahráváme na cloud a sdílíme s účastníky, aby měli účastníci něco na památku. Občas můžeme i nějaké fotky nebo videa z projektu poslat naším partnerům, bez kterých by AmKon nešel pořádat.

Jak probíhá hodnocení?

Hodnocení probíhá podle našich vnitřních pravidel. Jde nám zejména o to najít takové lidi, kteří mají opravdový zájem o simulaci amerického Kongresu, a mají předpoklady se takové akce úspěšně zúčastnit. V rámci hodnocení můžeme přihlížet i k našemu zájmu na to šířit občanskou společnost a politické povědomí i mezi méně politicky reprezentované skupiny.

Kdy je přidělen mandát?

Mandáty jsou přidělovány až po proběhnutí druhého kola hodnocení (po dodání fiktivních životopisů).

Co se stane, když  nedostanu mandát?

V případě, že nedostaneš mandát, tak Tě zařadíme na seznam náhradníků. Když se nějaký mandát uvolní, tak Ti ho pak můžeme nabídnout.

Prošvihnul jsem registrace, můžu něco ještě dělat?

V mimořádných případech můžeme přidat na seznam náhradníků i lidi, kteří nepodali přihlášku v době registrace. Sleduj naše sociální sítě na to jestli nebudeme nabízet náhradnická místa, případně se můžeš obrátit na registrační e-mail.

Jak funguje objednávání servisu?

Servis si můžeš objednat potom, co Ti bude definitivně přidělen mandát. Servis Ti pak budou poskytovat naši partneři.

Ubytování poskytuje správa kolejí a menz UK, podmínky ubytování najdeš tady.

Dopravu MHD v Plzni poskytují Plzeňské městské dopravní podniky, jejich podmínky najdeš tady.

Mám stále otázky ohledně registrací, na koho se můžu obrátit?

Napiš na registrace@modelkongresu.cz

 1. Platby a vracení

Do kdy musím zaplatit účastnický poplatek a cenu servisu?

Účastnický poplatek musíš zaplatit do 7 dnů od oznámení přidělení mandátu. Cenu servisu musíš zaplatit do 7 dnů od objednání.

Jsou ceny finální?

Ceny představují maximální účastnickou spoluúčast ve vztahu k penězům, které má spolek ke dni registrací. Když získáme po registracích další peníze na projekt, tak za předpokladu, že to neohrozí naší finanční stabilitu vrátíme poměrnou část plateb.

Jakým způsobem probíhají platby?

Platby probíhají zásadně bankovním převodem v českých korunách na náš účet: 2302367464/2010, podle informací, které Ti přijdou společně s oznámením mandátu. V mimořádných případech se můžeme domluvit na jiném způsobu platby.

Nepojedu na AmKon a chci vrátit peníze, co můžu udělat?

Do 31. července daného ročníku je možné požádat o vrácení účastnického příspěvku a plateb za servis. V takovém případě budou platby vráceny nejpozději 30. září. Při pozdějších žádostech není na vrácení plateb žádný nárok.

Mám stále otázky o platbách, na koho se můžu obrátit?

Napiš na registrace@modelkongresu.cz

 1. Pravidla chování na AmKonu

Co musím dodržovat za pravidla na AmKonu?

Aby AmKon proběhl bezpečně, je potřeba zejména dodržovat následující pravidla:

 1. Dbát pokynů organizátorů.
 2. Chovat se slušně vůči všem ostatním lidem na AmKonu, zejména ostatním účastníkům a organizátorům.
 3. Nekonzumovat alkohol nebo jiné drogy v průběhu projektu.
 4. Chovat se tak, aby nezvnikala škoda spolku, nebo našim partnerům. Typicky jde o poskytovatele prostor, ubytování (koleje) a stravování (restaurace).

Na AmKonu netolerujeme obtěžující chování vůči jiným účastníkům nebo organizátorům. Našim cílem je, aby AmKon byl bezpečným prostředí bez sexuálního a předsudečného obtěžování a násilí.

Co se může stát, když poruším pravidla AmKonu?

Organizátoři můžou vykázat účastníka, který nedodržuje pravidla, z místa konání projektu.

V případě závažného porušení pravidel může vedení projektu vyloučit účastníka z projektu. V takovém případě musí účastník vyklidit ubytovací prostory a nemá nárok na vrácení jakékoliv částky.

V případě způsobení škody spolku ji budeme vymáhat tak, aby byla plně nahrazena.

Jak se musím oblékat na AmKonu?

V úvodu projektu v rámci registrací a úvodního školení si můžeš vzít cokoliv Ti je pohodlné (buď rozumný/á). 

Během zbytku projektu se očekává formální oděv – simulujeme americký Kongres, oblékej se tedy tak, jak se oblékají političky a politici a ostatní aktéři politického dění pohybující se v reálném Washingtonu DC.

 1. Další otázky

Případné další otázky se budou umisťovat do této sekce. V případě otázek ohledně samotných podmínek účasti, napiš tajemníkovi spolku, Martinu Košatkovi, na email martin.kosatka@modelkongresu.cz