Skip to main content

Zásady zpracování osobních údajů

Spolek Model amerického kongresu z.s., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 176 14 775 (dále jako „my“), zpracovává osobní údaje Vás – účastníků a zájemců o účast na projektu AmKon v pozici správce, popř. zpracovatele osobních údajů. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese registrace@modelkongresu.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) stanoví pravidla, podle kterých budeme zpracovávat údaje, které nám poskytnete Vy nebo třetí strana. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými předpisy.

Při zpracování Vašich údajů uplatňujeme vhodná opatření a postupy, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k Vašim údajům a jejich zneužití. K Vašim údajům má přístup pouze omezený okruh organizátorů projektu, kdy každý organizátor má přístup pouze k nezbytnému množství údajů, v rozsahu nezbytném pro řádný chod projektu.  Při zpracování Vašich údajů nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování. 

Údaje, které o Vás zpracováváme

Přihlášením přes Google účet do aplikace AmKon obdržíme od společnosti Google Cloud EMEA Limited. Vaše jméno, e-mail a profilový obrázek spojený s Vaším Google účtem. Předání těchto údajů se řídí zásadami zpracování osobních údajů společnosti Google Cloud EMEA Limited, a děje se tak na základě souhlasu danému společností Google Cloud EMEA Limited.

Vyplněním a odesláním přihlášky na projekt AmKon nám poskytujete další osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme zejména z důvodu realizace závazku vyplývajícího z účasti na projektu a závazku ke zprostředkování ubytování a stravování po dobu trvání projektu, a dále z našich oprávněných zájmů na:

 • naší vzájemnou komunikace
 • běžném fungování projektu
 • vedení statistiky a přehledu o fungování projektu
 • dodržování povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů
 • dodržování povinností, které pro nás vyplývají z podmínek přijetí dotací, grantů, darů a jiné podpory, a
 • zajištění technického provozu AmKon aplikace.

Souhrnně se jedná o tyto údaje:

ÚdajOprávněný zájem a způsob zpracováníDoba uchováníPrávní titul
Jméno a příjmeníVšechny výše uvedené zájmy. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.10 letNezbytné pro splnění smlouvyNezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
(čl. 6 b) GDPR)
(čl. 6 f) GDPR)
Datum narozeníVšechny výše uvedené zájmy. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.3 rokyNezbytné pro splnění smlouvyNezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
(čl. 6 b) GDPR)
(čl. 6 f) GDPR)
PohlavíPouze pro realizaci zprostředkování ubytování. Zpracováno vložením do databáze přístupné vyhrazeným oprávněným osobám a předáním ubytovateli.1 rokNezbytné pro splnění smlouvy
(čl. 6 b) GDPR)
Číslo občanského průkazuPouze pro realizaci zprostředkování ubytování. Zpracováno vložením do databáze přístupné vyhrazeným oprávněným osobám a předáním ubytovateli.1 rokNezbytné pro splnění smlouvy
(čl. 6 b) GDPR)
Adresa trvalého bydlištěVšechny výše uvedené zájmy. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.3 rokyNezbytné pro splnění smlouvy
(čl. 6 b) GDPR)
Telefonní čísloVšechny výše uvedené zájmy. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.3 rokyNezbytné pro splnění smlouvy
(čl. 6 b) GDPR)
E-mailová adresaVšechny výše uvedené zájmy. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.3 rokyNezbytné pro splnění smlouvyNezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
(čl. 6 b) GDPR)
(čl. 6 f) GDPR)
Profilový obrázek Google účtuZájem na umožnění fungování AmKon aplikace. Zpracováno vložením do databáze přístupné oprávněným osobám.3 rokyNezbytné pro splnění smlouvyNezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
(čl. 6 b) GDPR)
(čl. 6 f) GDPR)
Název a adresa školyZájem na vedení statistiky a přehledu o fungování projektu. Zpracováno vložením do databáze a následnou anonymizací.10 letNezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
(čl. 6 f) GDPR)

Předání údajů třetím stranám

Vaše údaje mohou být předány třetím stranám, a to zejména v případech, kdy je to vhodné a nutné za účelem řádného fungování projektu. 

 • naši členové a spolupracovníci
 • poskytovatelé IT služeb
  • Google Cloud EMEA Limited
  • Slack Technologies, LLC 
  • Microsoft Ireland Operations Limited
 • poskytovatelé ubytování, stravování a jiných obdobných služeb v místě projektu, zejména pak Univerzita Karlova
 • poskytovatelé grantů, dotací, darů a jiné podpory
 • poskytovatelé účetních, právních a jiných obdobných služeb

Ve výjimečných případech můžeme Vaše osobní údaje v nutném rozsahu předat orgánům veřejné moci, avšak pouze v souladu s právními předpisy a za stituace, kdy nám takovou povinnost ukládají právní předpisy, anebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich údajů máte následující práva, vyplývající z právních předpisů:

 • odvolání souhlasu: vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávané na základě souhlasu, neuplatní se právo na odvolání souhlasu 
 • právo na výmaz osobních údajů: v případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a požádáte o jejich výmaz, Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich údajů a zároveň neexistují převažující oprávněné důvody pro další zpracování Vašich údajů
  • Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně
  • odpadla zákonná povinnost ke zpracování Vašich údajů stanovená právními předpisy
 • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich údajů, a to v případě, že:
  • popíráte přesnost osobních údajů
  • zpracování je protiprávní, ale zároveň jste odmítl právo na výmaz osobních údajů
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování
  • dosud nebylo ověřeno, zda naše důvody pro zpracování a uchování osobních údajů převažují nad Vašimi důvody pro jejich výmaz
 • přístup k osobním údajům: máte právo od nás vědět, zda o vás zpracováváme osobní údaje a máte právo k těmto údajům získat přístup
 • oprava osobních údajů: máte právo na opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme
 • přenositelnost osobních údajů: máte právo získat údaje, které se týkají Vás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby tyto údaje byly předány jinému správci.
 • právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu.

Tato práva můžete realizovat kontaktováním Mgr. Martina Košatky, který je v období od účinnosti těchto zásad do dne 30. 9. 2023 naším členem pověřeným vyřizováním záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, na e-mailu martin.kosatka@modelkongresu.cz.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich údajů byly porušeny právní předpis nebo Vaše práva, máte možnost obrátit se se stížností na dohledový orgán státní správy, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Případné změny těchto zásad, které můžeme v budoucnu učinit, budou publikovány na této stránce. Bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tyto změny e-mailem. 

Tyto zásady jsou účinné ode dne 1. 6. 2023.